Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Podwyższenie emerytury o 0,5%
#1
W załączeniu Rozporządzenie RM z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad podwyższenia emerytury (...) oraz zmiana tego rozporządzenia.
Może ktoś będzie spełniał warunki określone w rozp. dające prawo do zwiększenia wymiaru emerytury.
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-1048,18860598.html

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.
Dz.U.2019.1048
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej
Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288 i 730) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (Dz. U. poz. 734, z 2012 r. poz. 1205 oraz z 2014 r. poz. 736) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej";
2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, zwanych dalej "funkcjonariuszami".";
3) w § 2:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) nabył uprawnienia i kwalifikacje do udziału w działaniach bojowych, realizowanych przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA" lub samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji, jednostkę lub komórkę antyterrorystyczną Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub przez Straż Graniczną, albo nabył uprawnienia i kwalifikacje minera-pirotechnika,",
c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się również do policjantów, którzy przed dniem 5 kwietnia 2019 r. pełnili służbę w jednostkach i komórkach antyterrorystycznych Policji.";
4) w § 5:
a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) w Służbie Ochrony Państwa;",
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) jeżeli funkcjonariusz został oddelegowany do wykonywania zadań służbowych poza Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, Strażą Graniczną, Biurem Ochrony Rządu, Służbą Ochrony Państwa, Państwową Strażą Pożarną, Służbą Celną, Służbą Celno-Skarbową i Służbą Więzienną.";
5) uchyla się § 6;
6) w § 6a w ust. 2 w pkt 2 dodaje się średnik i pkt 3-6 w brzmieniu:

"3) Służbie Celnej - od dnia 15 września 1999 r. do dnia 28 lutego 2017 r.;

4) Służbie Celno-Skarbowej - od dnia 1 marca 2017 r.;

5) Biurze Ochrony Rządu - od dnia 30 marca 2001 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.;

6) Służbie Ochrony Państwa - od dnia 1 lutego 2018 r.".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Drukuj


Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-1048,18860598.html


Załączone pliki
.pdf   rozporzadzenie-szczegolowe-warunki.pdf (Rozmiar: 383.17 KB / Pobrań: 5)
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości